• Home
  • >
  • Occupations
  • >
  • Food and Beverage Server
  • >
  • ᓂᕿᓂᒃ ᓂᐅᖅᑐᒐᒃᓴᓂᒃᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᓂᖅ – ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓕᖁᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕈᖕᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 4.0

ᓂᕿᓂᒃ ᓂᐅᖅᑐᒐᒃᓴᓂᒃᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᓂᖅ – ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓕᖁᑏᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕈᖕᓇᖅᑎᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ 4.0

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᒃᓯᒪᕝᕕᖕᒥ ᐱᔭᐅᓯᒪᓕᕈᖕᓇᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᕆᔭᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓕᖁᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ, ᐊᔪᖖᒋᓐᓂᕆᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᕈᑎᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᓂᐅᖅᑐᒐᒃᓴᓂᒃᓗ ᐱᔨᑦᕋᖅᑎᐅᔪᓐᓇᕐᓂᖏᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓕᖁᑏᑦ ᐊᑐᕐᓂᖃᒻᒪᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᓴᒐᒃᓴᖁᑎᓂᒃ ᐃᓗᓕᖃᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕈᑎᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓂᕿᓂᒃ ᓂᐅᖅᑐᒐᒃᓴᓂᒃᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᐅᔪᓄᑦ ᐱᐅᑦᑎᐊᖅᑐᑎᒍᑦ ᓯᕗᒻᒧᒋᐊᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃᓗ ᑐᖖᒐᓱᒃᑎᑦᑎᔨᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓕᖁᑏᑦ ᑐᖖᒐᕝᕕᒋᔭᐅᖕᒪᑕ ᑕᒪᐃᓄᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᓂᐅᖅᑐᒐᒃᓴᓂᒃᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᔭᐅᔾᔪᑎᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᐅᔪᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕌᓂᒍᑎᑖᖅᑎᑦᑎᕙᒃᑐᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ.

$9.99
Product Details
ISBN 978-1-55304-995-1
Have Questions?
Contact Us
1-800-486-9158